Egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése, foglalkozás-egészségügyi alapellátás és egészségügyi szolgáltatás - biztosítása

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

2020. FEBRUÁR 19.

Tisztelt Érdeklődő!

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben részt kíván venni „A Társaság munkavállalói vonatkozásában, egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése, foglalkozás-egészségügyi alapellátás és egészségügyi szolgáltatás - biztosítása” tárgyú beszerzési eljárásban, abban az esetben lehetősége van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. beszerzési közvetlen nyilvántartásába.

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, hivatalos e-mail cím) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt formanyomtatványt az uzemeltetes@nfp.hu email címre küldjék meg.

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőt, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartás létrehozása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas gazdasági szereplőket tud meghívni, részvételre felhívni.

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről.

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított.

Ajánlatkérő célja a magyarországi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése.

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

- 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint  a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról;

- 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti  fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról;

 

A Jelentkezőkkel szembeni további elvárás, hogy vonatkozásában az alábbi kizáró okok egyike sem álljon fenn:

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

- végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre figyelemmel az Ajánlatkérő csak átlátható szervezettel kötheti meg a szerződést;

- aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

Fentiekre tekintettel, Ajánlatkérő olyan gazdasági szereplők jelentkezését tudja figyelembe venni, akik a fenti feltételeknek megfelelnek és nem állnak kizáró okok hatálya alatt.

A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.)

Jelen regisztrációs felhívás, 2020. február 19. 24:00-ig aktív.

Elérhetőségek:

E-mail: uzemeltetes@nfp.hu

Fax: +36 1 239 0420

 

Feladatleírás_fogl_eu_szolg.docx

Jelentkezési_lap_fogl_eu_szolg.docx