Általános jogi szolgáltatások

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

 

2019. AUGUSZTUS 7.

Európai uniós szervezetek előtti eljárásokban jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére

 

Az NFP Nonprofit Kft. (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak szerint előzetes piaci konzultációt folytat az „Európai uniós szervezetek előtti eljárásokban jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére” tárgyú eljárás (továbbiakban: beszerzési eljárás) előkészítése, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében.

Jelen felhívás nem minősül indikatív ajánlatkérésnek vagy ajánlatkérésnek.

Ajánlatkérő a jelen felhívás alapján regisztrált gazdasági szereplők részére jogosult indikatív ajánlatkérést küldeni, valamint ajánlattételre felhívni a feladatleírásban rögzített feladatok ellátására a regisztrált gazdasági szereplőket. Ajánlatkérő ez úton is felhívja tisztelt Érdeklődők figyelmét a Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mely szerint nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, (b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt.

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

- 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról;

- 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról;

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes Ajánlattevő

az eljárás értelmében a feladatai ellátása során köteles az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni,

továbbá feladatai ellátása során az adott feladat teljesítésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint eljárni, így különösen:

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak;
a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglaltak, valamint
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltak szerint teljesíteni.
Nyertes Ajánlattevő fő feladata Ajánlatkérő részére általános jogi tanácsadás és jogi képviseleti tevékenység ellátása európai uniós szervezetek előtti eljárásokban, továbbá így különösen: peres és nem peres eljárásokban jogi képviselet ellátása.

 

Nyertes Ajánlattevő által ellátandó tanácsadói és képviseleti feladatok részletezése az alábbiakban foglalható össze azzal, hogy a felmerülő feladatok felsorolása példálózó, nem taxatív jellegű:

Jogi képviselet az Európai Unió Bírósága, más európai uniós választott bírósági vagy más igazságügyi szerv előtt;
Jogi képviselet európai uniós hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban;
Jogi képviselet európai uniós ellenőrző szervezet eljárása során, így különösen az Európai Bizottság, az EUTAF, Irányító Hatóság eljárása során;
Jogi képviselet európai uniós támogatási jogviszonnyal összefüggésben, magyar joghatóságú bíróság előtt indult polgári peres ügyekben, akár felperesi, akár alperesi oldalon;
Jogi képviselet közbeszerzési eljárások döntései elleni jogorvoslatok eljárásaiban, az adott eljárásban/szerződés kapcsán a korábbiakban ajánlatkérő által bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával, valamint szükség szerint ajánlatkérő általános jogi feladatokat és képviseletet ellátó ügyvéddel köteles együttműködni, melyet ajánlatkérő biztosít;
Jogi képviselet ellátása európai uniós támogatási jogviszonnyal összefüggésben, magyar joghatóságú bíróság előtt indult nemperes eljárásokban;
Jogi képviselet európai uniós jogterületet érintő, bármely európai uniós szerv előtti eljárásokban;
Ajánlatkérő alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok: módosítások véleményezése, okiratszerkesztés és előkészítés, ügyvédi tanácsadás, szövegszerű javaslat-tétel, állásfoglalás, aláírás-hitelesítés, ügyvédi ellenjegyzés, szabályzók felülvizsgálata;
Valamennyi Európai Bizottság által akkreditált ellenőrző szervek, így különösen az OLAF és a DG REGIO eljárásai során jogi képviselet ellátása, az ellenőrzéseken való részvétel, észrevételekkel kapcsolatos válaszok elkészítése;
Ajánlatkérő részére jogi tanácsadás és állásfoglalások készítése, továbbá peres és nem peres eljárásokban jogi képviselet
Jogi tanácsadás nyújtása bármely, fent nem nevesített, de európai uniós szervek előtti eljárásokkal összefüggésben

  Jelentkezési_lap_eu-s kepv

  Tajekoztato_eu szerv elotti kepv.docx