Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV!

 

2022.09.22.

 

Tisztelt Érdeklődő! 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben részt kíván venni az Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére” tárgyú beszerzési eljárásban, abban az esetben lehetősége van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. közvetlen beszerzési nyilvántartásába. 

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, kamarai nyilvántartási szám, hivatalos e-mail cím, képviseletre jogosult neve) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt formanyomtatványt a beszerzes@nfp.hu email címre küldjék meg  

 

2022. szeptember 22. napján 17.00 óráig. 

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőt, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartásának aktualizálása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas gazdasági szereplőket tud részvételre felhívni. 

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről. 

 

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított. 

 

Ajánlatkérő célja a magyarországi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmét indikatív Ajánlattevőknek, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint Ajánlatkérő 2023. január 1. napjától az Építési és Beruházási Minisztérium részére át kell adja az általa ellátott állami feladatokat, így az átadott feladatokhoz kapcsolódóan induló beszerzési eljárásokban jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium jár el. 

 

Beszerzés tárgya: Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére 

 

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

 • 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról; 

 • 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról; 

 • 323/2020. (VII.1.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő 

 • a beszerzési eljárás értelmében a feladatai ellátása során az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia. 

 

 

Nyertes Ajánlattevő fő feladata Ajánlatkérő mindennapi működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó általános jogi tanácsadás és jogi képviseleti tevékenység ellátása.  

 

 

1. Ajánlattevő által ellátandó, konkrét tevékenységek részletezése az alábbiakban foglalható össze azzal, hogy a felmerülő feladatok felsorolása példálózó, nem taxatív jellegű felsorolása: 

 

Általános jogi tanácsadási feladatok 
 • Bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljáráshoz kapcsolódó jogi tanácsadás; 
 • Jogi tanácsadói szolgáltatás támogatási jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben (pl. Irányító Hatóság szabálytalansági eljárások);  
 • Ajánlatkérő követelés-kezelésével kapcsolatos jogi tanácsadás, szállítói tartozások és követelések ügyiratainak vizsgálata, ügyvédi felszólítás; 
 • Ajánlatkérő részére európai uniós jogi tanácsadás, uniós támogatási jogszabályokkal, intézményrendszerrel kapcsolatos jogi tanácsadás; 
 • Szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatos jogi tanácsadás; 
 • Működéssel összefüggő egyéb, ügyvédi közreműködést igénylő jogi tanácsadási feladatok. 

 

 

Jogi képviseleti feladatok  
 • Jogi képviselet ellátásával kapcsolatos feladatok polgári peres ügyekben akár felperesi, akár alperesi oldalon, ideértve a támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult pereket is; 
 • Jogi képviselet ellátásával kapcsolatos feladatok közigazgatási peres ügyekben akár felperesi, akár alperesi oldalon, különös tekintettel a közbeszerzési döntések elleni jogorvoslatok eljárásainak esetére; 
 • Jogi képviselet ellátásával kapcsolatos feladatok munkaügyi peres eljárásokban akár felperesi, akár alperesi oldalon, továbbá nem peres eljárásokban történő képviselet ellátása; 
 • Jogi képviselet ellátása nemperes eljárásokban ideértve a hazai forrásból származó támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult ügyeket is; 
 • Jogi képviselet választott bírósági vagy más igazságügyi szerv előtt; 
 • Jogi képviselet hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban; 
 • Jogi képviselet adóügyi ügyekben; 
 • Jogi képviselet egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt. 
 • Jogi képviselet bármely jogszabályok betartását ellenőrző szervezet eljárása során, így például Alapító, ÁSZ, KEHI, hazai forrású támogatási jogviszony megvalósítását ellenőrző szerv; 

 

 

2. A teljesítés időtartama: tervezetten 12 hónap 

 

3. A teljesítés helye: elsődlegesen a beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő székhelye, szükség esetén személyes egyeztetés és konzultáció Ajánlatkérő székhelyén (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) 

 

 

Elérhetőségek: 

E-mail: beszerzes@nfp.hu  

Fax: +36 1 239 0420 

  

  

Jelentkezes_Webnyitás_jogi feladatokg_20220921.docx.