Általános jogi szolgáltatások

A REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK NEM AKTÍV! 

2022. augusztus 4. 

Tisztelt Érdeklődő! 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben részt kíván venni az Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére” tárgyú beszerzési eljárásban, abban az esetben lehetősége van regisztrációval is bekerülni a NFP Nonprofit Kft. közvetlen beszerzési nyilvántartásába. 

 

Az előzetes regisztráció során a cég legfontosabb adatait (név, székhely, adószám, kamarai nyilvántartási szám, hivatalos e-mail cím, képviseletre jogosult neve) szükséges megadni a mellékelt formanyomtatvány szerint. Kérjük, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt formanyomtatványt a beszerzes@nfp.hu email címre küldjék meg  

 

2022. augusztus 04. napján 17.00 óráig. 

 

Tájékoztatjuk T. Jelentkezőt, hogy jelen felhívás célja egy olyan nyilvántartásának aktualizálása, amelyből az NFP Nonprofit Kft. beszerzési eljárásainak indításakor meghívható, vélhetően alkalmas gazdasági szereplőket tud részvételre felhívni. 

 

Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy az NFP Nonprofit Kft. nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy adott eljárások elindulnak, illetve arra sem, hogy adott Jelentkezőt meghívja egyik vagy bármelyik beszerzési eljárásába. Jelen felhívás tehát nem minősül kötelezettségvállalásnak az NFP Nonprofit Kft. részéről. 

 

Az NFP Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ajánlatkérő) 2013. június 1-jén kezdte meg működését, 100 %-ban állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság, amelyet – jogszabályban kapott feladata és hatásköre alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter alapított. 

 

Ajánlatkérő célja a magyarországi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül a szennyvízelvezetés- és tisztítás, ivóvízminőség-javítás, hulladékgazdálkodás tárgyú, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő beruházások hatékony, szakszerű és sikerorientált megvalósításának elősegítése. 

 

 

 

Beszerzés tárgya: Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére 

 

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

 • 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról; 
 • 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról; 
 • 323/2020. (VII.1.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő 

 • a beszerzési eljárás értelmében a feladatai ellátása során az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia. 

 

 

Nyertes Ajánlattevő fő feladata Ajánlatkérő mindennapi működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó általános jogi tanácsadás és jogi képviseleti tevékenység ellátása.  

 

 

1. Ajánlattevő által ellátandó, konkrét tevékenységek részletezése az alábbiakban foglalható össze azzal, hogy a felmerülő feladatok felsorolása példálózó, nem taxatív jellegű felsorolása: 

Általános jogi tanácsadási feladatok 

 • Bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljáráshoz kapcsolódó jogi tanácsadás; 
 • Jogi tanácsadói szolgáltatás támogatási jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben (pl. Irányító Hatóság szabálytalansági eljárások);  
 • Ajánlatkérő követelés-kezelésével kapcsolatos jogi tanácsadás, szállítói tartozások és követelések ügyiratainak vizsgálata, ügyvédi felszólítás; 
 • Ajánlatkérő részére európai uniós jogi tanácsadás, uniós támogatási jogszabályokkal, intézményrendszerrel kapcsolatos jogi tanácsadás; 
 • Szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatos jogi tanácsadás; 
 • Működéssel összefüggő egyéb, ügyvédi közreműködést igénylő jogi tanácsadási feladatok. 

Jogi képviseleti feladatok  
 • Jogi képviselet bírósági, választott bírósági vagy más igazságügyi szerv előtt; 
 • Jogi képviselet hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban; 
 • Jogi képviselet bármely jogszabályok betartását ellenőrző szervezet eljárása során, így például Alapító, ÁSZ, KEHI, hazai forrású támogatási jogviszony megvalósítását ellenőrző szerv; 
 • Közigazgatási peres képviselet ellátásával kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a közbeszerzési döntések elleni jogorvoslatok eljárásainak esetére; 
 • Munkaügyi peres és nem peres eljárásokban történő képviselet ellátása; 
 • Jogi képviselet polgári peres ügyekben akár felperesi, akár alperesi oldalon, ide értve a támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult pereket is; 
 • Jogi képviselet ellátása nemperes eljárásokban ide értve a hazai forrásból származó támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult pereket is; 
 • Jogi képviselet adóügyi ügyekben; 
 • Jogi képviselet egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt.  

2. A teljesítés időtartama: tervezetten 12 hónap 

 

3. A teljesítés helye: elsődlegesen a beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő székhelye, szükség esetén személyes egyeztetés és konzultáció Ajánlatkérő székhelyén (azaz 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) 

 

 

Elérhetőségek: 

E-mail: beszerzes@nfp.hu  

Fax: +36 1 239 0420 

 

Jelentkezes NFP ceg nyilvantartasba_jogi szolg.docx 

 

 

2019. AUGUSZTUS 7.

 

Az NFP Nonprofit Kft. (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak szerint előzetes piaci konzultációt folytat az „Általános jogi tanácsadási és jogi képviseleti feladatok ellátása az NFP Nonprofit Kft. részére” tárgyú eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében.

 

Jelen felhívás nem minősül indikatív ajánlatkérésnek vagy ajánlatkérésnek.

 

Ajánlatkérő a jelen felhívás alapján regisztrált gazdasági szereplők részére jogosult indikatív ajánlatkérést küldeni, valamint ajánlattételre felhívni a feladatleírásban rögzített feladatok ellátására a regisztrált gazdasági szereplőket.Ajánlatkérő ez úton is felhívja tisztelt Érdeklődők figyelmét a Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltakra, mely szerint nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, (b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4) bekezdés] vett részt.

Ajánlatkérő feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

- 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról;

- 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról;

Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes Ajánlattevő

az eljárás értelmében a feladatai ellátása során köteles az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni,

továbbá feladatai ellátása során az adott feladat teljesítésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint eljárni, így különösen:

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet;
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak;
a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglaltak, valamint
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltak szerint teljesíteni.

 

Ajánlattevő fő feladata,

Ajánlatkérő tevékenységéhez kapcsolódó általános jogi tanácsadás és jogi képviseleti tevékenység ellátása, így különösen:

             - peres és nem peres eljárásokban jogi képviselet ellátása;

             - büntetőjogi, polgárjogi és közigazgatási bírósági ügyekben jogi képviselet ellátása. (például: adóhivatali ügyek, stb.)

továbbá

a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben valamint a 158/2016. (V.13.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban lefolytatandó eljárásokhoz kapcsolódó általános jogi tanácsadás és jogi képviseleti tevékenység ellátása, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzítettekre is figyelemmel.

Nyertes Ajánlattevő által ellátandó, ajánlatkérő tevékenységéhez kapcsolódó általános jogi tanácsadás és jogi képviselet részletezése az alábbiakban foglalható össze azzal, hogy a felmerülő feladatok felsorolása példálózó, nem taxatív jellegű, azaz ajánlattevő feladata így különösen:

1.1.1. Általános jogi tanácsadási és jogi képviselettel kapcsolatos feladatok

Bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljáráshoz, cégeljáráshoz kapcsolódó jogi tanácsadás, jogi képviselet;
Létesítő okirattal és cégeljárással kapcsolatos feladatok: cégbejegyzéssel, cégalapítással kapcsolatos feladatok, okiratszerkesztés és előkészítés, módosítások véleményezése, aláírás-hitelesítés, ügyvédi ellenjegyzés;
Ajánlatkérő alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok: módosítások véleményezése, okiratszerkesztés és előkészítés, ügyvédi tanácsadás, szövegszerű javaslat-tétel, állásfoglalás, aláírás-hitelesítés, ügyvédi ellenjegyzés, szabályzók felülvizsgálata;
Ajánlatkérő munkajogi kapcsolatait érintő jogi tanácsadás, állásfoglalás, aláírás-hitelesítés;
Ajánlatkérő követelés-kezelésével kapcsolatos jogi tanácsadás, szállítói tartozások és követelések ügyiratainak vizsgálata, ügyvédi felszólítás;
Ajánlatkérő által bérelt ingatlanokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, ügyvédi ellenjegyzés;
Ajánlatkérő működésének jogi rizikó-menedzsment feladataihoz kapcsolódó jogi tanácsadás, vállalat- és folyamatirányítási elemzések, egyéb tanácsadás;
Ajánlatkérő működésével kapcsolatos informatikai-jogi feladatokhoz fűződő tanácsadás: informatikai rendszerek és eszközök üzemeltetésével, mindennapi ügymenet során felmerülő adatvédelmi, informatikai biztonsággal összefüggő jogi tanácsadás;
Ajánlatkérő részére (különösen, de nem kizárólagosan adójogi, számviteli, pénzügyi) jogi tanácsadás és állásfoglalások készítése, továbbá peres és nem peres eljárásokban jogi képviselet (büntetőjogi, polgárjogi és közigazgatási bírósági ügyekben jogi képviselet ellátása (például: adóhivatali ügyek, stb.).
Jogi projektmenedzsment tevékenység támogatása;
Szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatos jogi tanácsadás;
Működéssel összefüggő egyéb, ügyvédi közreműködést igénylő jogi tanácsadási feladatok

továbbá az alábbiakban részletezett feladatok teljesítése különösen a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben továbbá a 158/2016. (V.13.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban lefolytatandó eljárások vonatkozásában, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzítettekre is figyelemmel, amely feladatok ellátását ajánlatkérő jogosult egyedi megrendelőben is megrendelni:

a projektek menedzselését végző szakmai csoportok felé tanácsadás;
szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése;
megkötött szerződések módosításainak elkészítése, menedzselése;
adatszolgáltatások teljesítésében való közreműködés;
jogszabályban meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyintézés.

1.1.2. Jogi képviseleti feladatok azzal, hogy az európai uniós szervek (így például az EUTAF, Iránytó Hatóság, Európai Bizottság, Európai Unió Bírósága) előtti eljárásokra nem terjed ki a jogi képviseleti tevékenység ellátása

Jogi képviselet kizárólag magyar joghatóságú bírósági, választott bírósági vagy más igazságügyi szerv előtt;
Jogi képviselet magyar joghatóságú hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban;
Jogi képviselet bármely, magyar jogszabályok betartását ellenőrző szervezet eljárása során, így például Alapító, ÁSZ, KEHI, hazai forrású támogatási jogviszony megvalósítását ellenőrző szerv;
Közigazgatási peres jogi képviselet ellátásával kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a közbeszerzési döntések elleni jogorvoslatok eljárásainak esetére, az adott eljárásban/szerződés kapcsán a korábbiakban ajánlatkérő által bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával, valamint szükség szerint ajánlatkérő Európai uniós szervezetek előtti eljárásokban jogi feladatokat és képviseletet ellátó ügyvéd munkavégzését támogatni, a munkavégzéséhez szükséges adatokat, információkat köteles átadni, , amely Európai uniós szervezetek előtti eljárásokban jogi feladatokat és képviseletet ellátó ügyvédet ajánlatkérő biztosít;
Elektronikus cégeljárásban történő cégbírósági jogi képviselet;
Munkaügyi peres és nem peres eljárásokban történő jogi képviselet ellátása;
Jogi képviselet magyar joghatóságú polgári peres ügyekben akár felperesi, akár alperesi oldalon, ide értve a hazai forrásból származó támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult pereket is;
Jogi képviselet ellátása magyar joghatóságú nemperes eljárásokban ide értve a hazai forrásból származó támogatási jogviszonnyal összefüggésben indult pereket is;
Jogi képviselet adóügyi ügyekben, ide értve a peres és nem peres ügyekben történő jogi képviseletet is;
Jogi képviselet egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt.
A fentiekben rögzítettekkel összefüggésben felmerülő szabálysértési és büntetőjogi jogi képviselet teljeskörű ellátása az ügyek jogerős lezárásáig, beleértve a fellebbviteli jogi fórumokat is (így különösen közvádra, magánvádra induló)

 

 Jelentkezési_lap_altalanos jogi  kepv

 Tajekoztato_altalanos feladatok